an image26/11/2011

ПРОЕКТ "ХЕРА": МЕЖДУНАРОДЕН ПОЛИЦЕЙСКИ СИМПОЗИУМ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО ОСНОВАНО НА ПОЛА

Представители на Сдружението и ОД на МВР - Смолян взеха участие в Международен симпозиум за полицейски процедури срещу насилието основано на пола на 22 и 23 ноември в гр. Валенсия, Испания. Целта на срещата беше събиране на едно място на международни експерти в областта на насилието над жени за обмяна на идеи и най-добри практики отнасящи се до ролята на Полицията и нейните процедури в случайте на домашно насилие. В същото време беше взето под внимание Европейската законодателна рамка и обсъдени възможностите за предложения и законодателни препоръки към страните - партньори, целящи да подобрят протоколите за полицейска интервенция.

11/2011

КОНКУРС ЗА КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ, АСИСТЕНТ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕКСПЕРТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ
Профил на длъжността:
• отговаря за цялостното управление на проекта
• представлява проекта пред международните, държавните, обществените органи и организации
• представлява проекта преб обществеността и медиите
• управлява бюджета на проекта
• Води официалната кореспонденция
• Свиква срещите на партньорския екип на проекта
• Поддържа контактите с партньорите по проекта
• Гарантира изпълнение на целите и задачите на проекта. Отговаря за процеса по планиране и отчетност на проекта
Минималните изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование – степен магистър;
- Професионален опит минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинг и контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране
Знания и умения:
Компютърна грамотност: Word, Excel, PowerPoint, Internet, други софтуерни продукти
Владеене на английси език: задължително
Ползване на друг от работните езици на ЕС на работно ниво: предимство
Специални умения и компетенции за заеманата длъжност: Управление на дейност и ръководене на екип
ЕКСПЕРТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Профил на длъжността:
• Провежда изследване свързано с насилието на деца върху родители;
• Анализира резултатите и ги представя пред партньорите;
• Участва в срещите и обсъжданията на проблема с партньорите;
• Участва в разработването на инструменти за адаптация;
• Адаптира разработените чужди инструменти за адаптация към българските условия
• идентификация на най-добрите практики
• разпространие на добрите резултата свързани с насилието на деца върху родители
Минималните изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование – степен магистър;
- Професионален опит: минимум 1 година опит в провеждането на изследвания и идентифициране на моделите на насилие и интервенции и анализ на резултатите
Знания и умения:
Компютърна грамотност: Word, Excel, PowerPoint, Internet, други софтуерни продукти
Владеене на английси език: предимствоо
Ползване на друг език на работно ниво: предимство
Специални умения и компетенции за заеманата длъжност: експертиза при адаптация на разработени инструменти за интервенция
АСИСТЕНТ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Профил на длъжността:
• Участие в изследване свързано с насилието на деца върху родители;
• Подпомага дейността на експерта по домашно насилие свързана с провеждането и идинтифицирането на домашното насилие;
• Участва в срещите и обсъжданията на проблема с партньорите;
Минималните изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование – степен магистър;
- Професионален опит: минимум 1 година опит в провеждането на изследвания и идентифициране на моделите на насилие.
Знания и умения:
Компютърна грамотност: Word, Excel, PowerPoint, Internet, други софтуерни продукти
Владеене на английси език: предимствоо
Ползване на друг език на работно ниво: предимство
Специални умения и компетенции за заеманата длъжност: експертиза при идентифициране на модели на насилие.
При интерес, моля изпратете своето CV на адрес: rhodopemountain@gmail.com, в срок до 4 декември 2011 г.

*************

Започнаха тренировките на Детските спортни клубове по бойни изкуства към ОД на МВР – Смолян и към РУП – Златоград. Закупено бе дооборудване за спортната зала към РУП – Златоград.

an image 12/10/2011

ПРОЕКТ "АЗ ИЗБРАХ - БЕЗ НАСИЛИЕ": МЛАДЕЖКИ ТРЕНИНГ "РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ"

На 7 и 8 октомври 2011 г. в с. Старцево, общ. Златоград се проведе двудневен тренинг “Развитие на комуникативните умения” с младежите от клубовете в Смолян и Златоград - насочен към подкрепа на самооценката, социалните умения на младежите и стимулиране усвояването на модели за неагресивно справяне в конфликтни ситуации. На тренинга младежите от клуба в Смолян споделиха своя опит с доброволците от Златоград, сформираха Доброволчески пул и планираха съвместни акции. Следващата стъпка в реализирането на дейностите по проекта е организиране и работа на Детските спортни клубове по бойни изкуства към ОДМВР – Смолян и към РУП – Златоград.

an image 26/06/2011

ПРОЕКТ "ХЕРА": ВТОРА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА

На 21 - 22 юни 2011 представители на Сдружението и на ОД на МВР - Смолян взеха участие във втората транснационална среща, която се проведе в Уейкфийлд, Великобритания. По време на двудневната среща бяха обсъдени законовите рамки, полицейските организации и структури, както и полицейските протоколи и системи, засягащи домашното насилие във всяка от страните, участнички в проекта.