an imageСдружение “Родопа Планина – XXI век”- гр.Смолян е независима, доброволна, обществена организация с нестопанска цел, партийно и религиозно необвързана регистрирана на 5. 08. 1998 г от Окръжния съд гр. Смолян. През 2009 г., във връзка с разрастване на дейността й се пререгистрира като Национално сдружение „Инициатива Родопа планина – 21 век”, като открива клон и в София. Включва 15 постоянни члена и 30 доброволци от целия регион и от гр.София работещи трайно по инициативи на сдружението. Социалният, образователният, етно – културният и етно – религиозният им статус е много разнообразен, като са застъпени всички общности в страната.

Основните цели на Сдружението са:

1. Превенция на криминогенните и виктимогенните рискове за децата, младите хора и жените;

2. Подпомагане и реинтеграция на рисковите групи в обществото;

3. Хуманизиране и оптимизиране на социалната среда за децата и младите хора;

4. Подпомагане и реинтеграция на рисковите групи в обществото;

5. Установяване на толерантни междуетнически взаимоотношения;

6. Активизиране и подпомагане на гражданското участие в решаването на общозначими проблеми;

7. Принос в разпространението, пропагандирането и прилагането на европейските ценности, принципи и идеи;

8. Оказване съдействие за по-ефективно взаимодействие между властите, нестопанския сектор, деловите среди и средствата за масово осведомяване при решаването на проблеми свързани със сигурността на гражданите;

Конкретен опит: Сдружението има опит в подготовката и осъществяването на дейности по проекти, които са в областта на гражданското образование, социалните услуги на граждани, превенция на детската престъпност и ресоциализация на деца с девиации в поведението и съвместна работа с органите на МВР по реализирането на Стратегията „Полицията в близост до обществото”.