an image"АЗ ИЗБРАХ - БЕЗ НАСИЛИЕ" - МОДЕЛ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И ПРОЯВИТЕ НА НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ
Проектът е ориентиран към организирането и приложението на иновативен модел за създаване на активна младежка доброволческа структура, обединена от обучение и мотивирано желание за сътрудничество с училищните и полицейските структури и насочена против насилието в училище. Чрез формирането на младежкия доброволчески пул „Аз избрах – без насилие” между ученици с девиации в поведението от гр. Смолян и гр. Златоград се подпомага овластяването на младежите при осигуряването на безопасна среда в българското училище, като те самите активно участват в превенцията на насилието в условията на училището и местната общност. Проектът стимулира социалната активност на младите хора с девиации в поведението за влизане в структурите на училищното самоуправление като форма на гражданско участие и контрол.

an imageВажна част от проекта е идеята за свеждането на ролята на обучителя до консултантска и за осигуряването на подкрепа от органите на МВР за създаване на условия за съвместни действия насочени срещу насилието в училище. Както и предишният, така и предлаганият проект, е насочен към ефективната превенция, ресоциализация и интегриране в обществото на малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и реадаптацията на децата-жертви на престъпления срещу личността и собствеността.

an image Разликата е в надграждането и в новия подход към проблема. В предлагания проект, ядрото на групата е от девиантни деца, участвали в предишния и така те от обекти се превръщат в субекти на въздействие върху свои връстници. Основната иновация в предлагания проект е предаването на уменията и компетентностите придобити от 15 младежи с девиации в поведението, преминали обучение от служители на полицията за справяне с гнева и агресията на свои връстници от гр. Златоград. Целта ни е чрез изграждането на младежкия доброволчески пул „Аз избрах – без насилие”, чрез съвместното обучение по методиката „SOS приятели”, чрез ангажирането им в Детски спортен клуб по бойни изкуства към полицията и чрез прилагането на различни форми на овластяване на агресивните ученици и неформалните лидери, да създадем условия за разширяване и популяризиране на модела за превенция на агресията и проявите на насилие в училище.

Година: 2011 - 2012

Партньори: ОД МВР – Смолян

Програма/ Финансираща организация: ИНСТИТУТ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО" - СОФИЯ

ПРОЕКТ "ХЕРА"
    an image
    an image
    an image

"ХЕРА" е проект, ръководен от Policia Local de Valencia, който беше одобрен от Европейската Комисия в рамките на Програма ДАФНЕ III, чиято цел е борба срещу насилието срещу жени, младежи и деца.

Инициативата цели подобряване на полицейските методи в областта на джендър насилието, опитвайки се да предостави по-иновативна и превантивна перспектива за повишаване на публичното внимание към социалното насилие, като в същото време унифицира стратегиите и най-добрите практики в полицейската работа на Европейско ниво.

Година: 2011 - 2012

Партньори:

Policia Local de Valencia

Local Police of Brasov (Brasov, Romania)

Fundaciуn Comunidad Valenciana - Regiуn europea (Valencia, Spain)

Conselleria de Governaciу – Valencia Regional Government (Valencia, Spain)

West Yorkshire Police (Leeds, U.K.)

Municipality of Cesena (Cesena, Italy)

НСНЦ "Инициатива Родопа Планина XXI век"

Foundation Social Services Agency “Family Crises Centre” (Riga, Latvia)

Women’s Issues Information Centre (Vilnius, Lithuania)

Програма/ Финансираща организация: ПРОГРАМА ДАФНЕ III

an image

an image

an image

an image

an image

an image

an image

an image