an image

Образование против корупцията: Материали в помощ на учителя / Състав. Захари Захариев, Татяна Бекчиева. - София: Сдружение „Център за образователни инициатива”, 2007. – 160 стр.; 20 см.

Публикацията е подготвена в рамките на проект "Образование против корупцията" реализиран от Сдружение „Център за образователни инициатива” в партньорство с Национална асоциация на училищните настоятелства и Сдружение „Родопа планина – ХХІ век”, финансиран от Европейския съюз по програма ФАР - Развитие на гражданското общество 2004.

Учебното помагало "Образованиие против корупцията" е сборник „добри практики" за преподаване на антикорупционната тематика в средното училище, реализиран от широк авторски колектив, в който участват експерти от неправителствения сектор, университетски преподаватели и учители в средното училище.

Толерантност за всеки: Обучителен модул за VІІ и VІІІ клас / Състав. Захари Захариев, Татяна Бекчиева. - Смолян: Родопа планина – ХХІ век, 2005. – 94 стр.; 20 см.
Пътят към изграждането на едно по-толерантно общество минава през, или още по-точно започва от образованието. Разработването на обучителния модел “Толерантност за всеки” отразява обществената потребност българското училище да стане място, където толерантността се практикува ежедневно. Включените в програмата теми могат да се изучават чрез интегрирането им в учебното съдържание по различни учебни предмети, в часа на класа, в извънкласни и извънучилищни дейности. Поместените тук материали представят използването на различни методически решения за постигането на целите на обучението и възпитанието в толерантност. Например в часовете по история, география, биология, английски език, при провеждане на час на класа, организиране на училищни тържества и др. Помагалото е предназначено за учители преподаващи различни дисциплина на ученици от прогимназиалния етап на основната образователна степен (V – VІІІ кл.).

Азбука на толерантността: Сборник от материали в помощ на учителя / Състав. Захари Захариев, Татяна Бекчиева. - Смолян: Родопа планина – ХХІ век, 2002. – 76 стр.; 20 см.

Помагалото е оформено като речник, в който се изяснява същността на толерантността, както и на други понятия, които имат връзка с нея. Подборът на всички понятия е извършен чрез използване на техниката “Асоциативен облак”, с последваща селекция на резултатите от нея чрез обсъждане, проведено от участниците в клубовете. След подредбата на утвърдените термини по азбучен ред, учениците разработиха общия дизайн на помагалото. С помощта на своите учители, те възприеха идеята всяко едно от понятията да се представи по няколко начина:

Използване на източници на народната мъдрост (пословици);

Изказвания на велики личности (цитати);

От позицията на науката (даване на определения);

От гледна точка на собствения си жизнен опит ( описание на преживяни от тях случки);

Използване на художествените си умения ( разкази, стихове, рисунки).

Като готов продукт помагалото може да се използва при осъществяване на учебно възпитателната работа насочена към формиране на толерантни отношения в класа и училището. То може да служи и като модел за изработване на сходни помагала, които учениците да подготвят самостоятелно, например под формата на работа по проект, при това не само във връзка с толерантността, а в областта на гражданско образование изобщо.

Педагогически практики по гражданско образование: Сборник от материали в помощ на учителя / Състав. Захари Захариев, Татяна Бекчиева. - Смолян: Родопа планина – ХХІ век, 2002. – 75 стр.; 20 см.

Сборникът е подготвен в рамките на проект “Педагогически практики за утвърждаване на гражданското образование в Смолянски регион” реализиран от ИО на МОН, гр. Смолян в партньорство с Националният институт по образование към МОН и Сдружение „Родопа планина – ХХІ век”.

Тематиката на включените в сборника материали е твърде разнообразна. Обособени са в две групи, в зависимост от насочеността им. В едната от тях са уроци, ориентирани към съдържателното ядро "Национална идентичност" на гражданското образование, а в другата към ядрото "Права и задължения на гражданите". Като успех на разработките трябва да се отбележи, че наред с теоретичните постановки във всички уроци се отразяват и специфични проблеми характерни за Смолянския регион. Посочените по-горе ядра дават и заглавията на двата раздела, в които са подредени разработките на учителите в този сборник.

Многообразие и идентичност на личността: Сборник от материали в помощ на учителя / Състав. Захари Захариев, Татяна Бекчиева. - Смолян: Родопа планина – ХХІ век, 2001. – 75 стр.; 20 см.

Този сборник представя в обобщен вид опита от реализацията на проект “ Многообразие и идентичност на личността”. Той беше насочен към разработване на действащи училищни практики по гражданско образование и в частност такива, които да развият знанията, уменията и ценностните нагласи в сферата на интеркултурния диалог, религиознанието, човешките права. В дейностите по проекта участваха над 120 четвъртокласници, осмокласници и техните учители от 5 СОУ “ Юрий Гагарин” ( гр. Смолян) и ОУ “ Кирил и Методий” ( с. Смилян, Смолянска област).

Представените в сборника материали са дело на учителите от пилотните училища, на лекторите провели обучение с тях и на екипа, осъществяващ проекта. Те са групирани в две части. В първата “ Теоретични аспекти на гражданското образование”, са развити някои проблеми, подпомагащи учебното съдържание във връзка с темата на проекта, а във втората “Педагогически практики” са описани някои педагогически решения, основаващи се на реалната учебна дейност на учителите и учениците от пилотните училища. Повечето от разработките в тази част са върху учебния материал за IV и VIIІ кл., но някои от предложените идеи е възможно да се използват и в други класове.

Сборникът е предназначен за всички онези, които проявяват интерес към гражданското образование, но разбира се, на първо място то е адресирано към учителите, на които предстои нелеката задача да превърнат една идея в реалност.